Nội dung
 Địa chỉ xem các tài liệu hướng dẫn sử dụng và khắc phục lỗi về VEMIS    (Ngày: 06/05/11)

Để thuận tiện cho việc nắm bắt nhanh chóng các chức năng của hệ thống VEMIS. Ban biên tập trân trọng giới thiệu các tài liệu xem trực tiếp trên web về  VEMIS hoặc tải về máy để sử dụng. Tại địa chỉ này, chúng tôi, từng bước cập nhật các chức năng của hệ thống VEMIS.
Phần I: Chức năng quản trị hệ thống
1. Hướng dẫn sao lưu CSDL
2.
Hướng dẫn phục hồi CSDL
3.
Hướng dẫn thiết lập điểm cho môn đánh giá bằng xếp loại hay tính điểm
4.
Hướng dẫn cập nhật CSDL và chương trình:
5. Kết nối CSDL
6. Thiết lập tham số hệ thống
7. Thiết lập danh mục môn học:
       7.1 Thêm, bớt môn học
       7.2 Thiết lập môn học, học 1 học kỳ
       7.3 Thiết lập môn học đánh giá bằng tính điểm hay đánh giá bằng xếp loại
       7.4 Các môn trong trong phân ban tham gia tính điểm TBHK có hệ số 2, 3

8. Thêm, sửa tên trường

Phần II: Phân hệ quản lý học sinh

1. Tạo danh sách lớp (tải về tại đây)
2. Nạp danh sách trúng tuyển đầu cấp và phân lớp (tải về tại đây)
3. Sắp xếp danh sách lớp, in danh sách lớp, in thẻ (tải về tại đây)
4. Xuất mẫu hồ sơ ra Excel  và cập nhật hồ sơ của học sinh (tải về tại đây)
5. Nạp hồ sơ vào chương trình (Tải về)
6. Bổ sung thông tin hồ sơ (Tải về)
7. Nhập hồ sơ trực tiếp trong chương trình (Tải về)
8. Kết chuyển năm học (tải về)


Phần III: Chức năng quản lý điểm

1. Kết nối máy chủ trong chương trình quản lý điểm (tải về tại đây)
2 .
Thiết lập số con điểm của các loại điểm kiểm tra theo môn học, học kỳ của tiểu học và xem thông tin trích ngang về hồ sơ học sinh (tải về tại đây)
3.  Thiết lập số con điểm của các loại điểm kiểm tra theo môn học, học kỳ của THCS, THPT và xem thông tin trích ngang về hồ sơ học sinh (tải về tại đây)
4. Nhập điểm tiểu học (Tải về)
5. Tính điểm tổng kết, xét học lực tiểu học  (tải về)
6. Nhập hạnh kiểm tiểu học   (tải về)
7. Nhập hạnh kiểm THCS và THPT (tải về)
8. Tính tổng kết xét học lực và xét lên lớp tiểu học (Tải về)
9. Tính điểm tống kết, xét học lực, danh hiệu của THCS và THPT (tải về)
10. In bảng điểm chi tiếp và tổng hợp (tải về)

Phần IV: Phân hệ quản lý thư viện
1. Giới thiệu nội dung bài giảng
2. Xem video hướng dẫn các bài giảng và tả các bài giảng:

       2.1 Thiết lập tham số đơn vị                                                            (tải về)
       2.2  Làm sạch dữ liệu Demo để cập nhật dữ liệu của đơn vị             (tải về)
       2.3  Khai báo tham số mượn ấn phẩm                                             (tải về)
       2.4  Khai báo ngày lễ, kỳ nghỉ                                                         (tải về)
       2.5  Thiết lập danh mục dùng chung, tìm kiếm  DM                          (tải về)
       2.6  Cập nhật danh sách giáo viên và học sinh từ PMIS và Student        (
tải về)
       2.7  In thẻ bạn đọc (CBVN, GV và học sinh)                                  (
tải về)
       2.8  Phạt thẻ bạn đọc, gia hạn thẻ, trạng thái thẻ                              (
tải về)
       2.9  Nhập mới ấn phẩm                        (tải về)
       2.10 Nhập ấn phẩm mới từ Excel    (tải về)
       2.11 Biên mục ấn phẩm, đăng ký mã cá biệt   (tải về)
       2.12 In phích mô tả, in nhãn gáy, nhãn cá biệt    (tải về)
       2.13 Lưu thông ấn phẩm: Đăng ký phòng đọc, mượn ấn phẩm   (tải về)
       2.14 Kiểm kê ấn phẩm     (tải về)
       2.15 Thanh lý ấn phẩm, hồi cố ấn phẩm    (tải về)
       2.16 Dự toán mua ấn phẩm    (tải về)
       2.17 Báo cáo thống kê ấn phẩm    (tải về)
       2.18 Tra cứu, tìm kiếm ấn phẩm     (tải về)
       2.19 Kết xuất thông tin, in báo cáo thống kê    (tải về)


Phần V: Phân hệ quản lý thiết bị

1. Xem video hướng dẫn sử dụng phân hệ quản lý thiết bị
       1.1  
Bài 1  (tải về)
       1.2  
Bài 2  (tải về)
       1.3   Bài 3 phần 1 (tải về)
       1.4   Bài 3 phần 2 (tải về)
       1.5   Bài 4 phần 1  (tải về)
       1.6   Bài 4 phần 2  (tải về)
       1.7   Bài 4 phần 3  (tải về)
       1.8   Bài 4 phần 4  (tải về)
       1.9   Bài 5 phàn 1  (tải về)
       1.10 Bài 5 phân 2  (tải về)
       1.11 Bài 6   (tải về)
       1.12 Bài 7 phần 1   (tải về)
       1.13 Bài 7 phần 2   (tải về)
       1.14 Bài 8 phần 1   (tải về)
       1.15 Bài 8 phần 2   (tải về)
       1.16 Bài 8 phần 3   (tải về)
       1.17 Bài 9    (tải về)
       1.18 Bài 10  (tải về)
       1.19 Bài 11 phần 1   (tải về)
       1.20 Bài 11phần 2    (tải về)

Phần VI: Phân hệ quản lý PMIS
 1. Hướng dẫn khắc phục lỗi kết nối của PEMIS
Phần VII: Phân hệ quản lý EMIS

Phần VIII: Cài đặt hệ thống VEMIS

1. Quy trình cài đặt VEMIS 
2. Xem, tải video các bài hướng dẫn cài đặt:
    2.01 Bảo toàn dữ liệu và kiểm tra cấu hình máy tính: (tải về)
    2.02 Các thành phần trong CD cài đặt  (tải về)
    2.03 Cài đặt môi trường    (tải về)
    2.04 Cài đặt máy chủ   (tải về)
    2.05 Cài đặt máy trạm   (tải về)
    2.06 Cài đặt công cụ thao tác với CSDL  (tải về)
    2.07 Cài đặt CSDL (tải về)
    2.08 Cài công cụ báo cáo cho phân hệ thư viện và thiết bị  (tải về)
    2.09 Thiết lập CSDL và đăng ký sử dụng PEMIS  (tải về)
    2.10 Cài đặt bộ công cụ convertdata  (tải về)
    2.11 Các chức năng của bộ công cụ convertdata   (tải về)
    2.12 Hướng dẫn nhập điểm từ Excel   (tải về)


Phần IX: Nhưng vướng mắc thường gặp

 

111